Beslishulp voor euthanasie van niet levensvatbare dieren

In de EU sterven miljoenen dieren per jaar op boerderijen, soms door een natuurlijke dood en soms omdat de keuze wordt gemaakt het dier te euthanaseren als een dier bijvoorbeeld niet meer levensvatbaar is of onrendabel is. Een voorbeeld uit de varkenshouderij: de uitval van biggen voor het spenen is gemiddeld in de EU 12,6% en daarna nog 3-5% (2014). Bij vleeskuikens in Nederland is een norm gesteld van maximaal 3,5% mortaliteit over 7 opvolgende koppels, wat bij een koppelgrootte van 30.000 dieren neerkomt op ruim 7.000 dieren. Bij een juiste aanpak kan hier dierenleed worden voorkomen en kunnen door de grote aantallen aanzienlijke economische voordelen worden behaald. Voor zo'n aanpak kijken we naar een best practice binnen de levensmiddelketen (“from stable to table”). Hier zijn kritieke controlepunten een veel gebruikt middel om bedrijfsprocessen systematisch te monitoren. Kritieke controlepunten zijn punten in het proces waar een risico voor het laatst kan worden voorkomen of beperkt. Op basis van de risico’s worden de beheersmaatregelen vastgesteld. Om die goed op effectiviteit en efficiëntie te kunnen beoordelen dienen registraties plaats te vinden van de beslissingen. De beslissing om een dier te euthanaseren is zo´n kritiek controlepunt, die op een systematische en onderbouwde manier moet worden genomen. Daardoor komt informatie beschikbaar waarmee de boer samen met de dierenarts het bedrijfsmanagement kan verbeteren en de uitval van dieren kan verminderen.  Het doel van dit artikel is het proces van euthanasie op het primaire bedrijf in kaart te brengen en een manier aan te dragen waarop dit kritieke controlepunt efficiënt en effectief beheerst kan worden.

Nederlands

Algemene voorwaarden

© Anoxia 2016